Yaroslav Harakhavik

  • Osiris: An Enhanced Banking Trojan - 2018-07-31 - Checkoint - Yaroslav Harakhavik - Nikita Fokin Osiris
  • DanaBot Demands a Ransom Payment - 2019-06-20 - Checkpoint - Yaroslav Harakhavik - Aliaksandr Chailytko Danabot NonRansomware