BlackHat TDS

References:
  • BlackHat-TDS (v1.4) - 2014-04-27 - MDNC - Kafeine BlackHat TDS